Checklist personeelsdossier: medewerker in dienst

Na afloop van de proefplaatsing krijgt uw medewerker een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Iedere werkgever dient in het personeelsdossier van iemand uit de banendoelgroep aanvullende gegevens op te nemen. Een compleet dossier bestaat uit de onderstaande zeven onderdelen.

Administratie en subsidies
©Shutterstock.com

Doelgroepregister

Is de persoon geregistreerd in het doelgroepregister? (ja/nee)

Praktijkroute

De Praktijkroute geldt sinds 1 januari 2017 en is ontstaan als verbetering en vereenvoudiging van de toegang tot het doelgroepregister.

Is op deze toekomstig medewerker de Praktijkroute toe te passen? (ja/nee)
Indien ja, is dan bij de gemeente een gevalideerde loonwaardemeting aangevraagd? (ja/nee)

Loonkostensubsidie en loonwaarde

Het berekenen van de loonkostensubsidie/-dispensatie gaat met een loonwaardemeting. Deze wordt jaarlijks vastgesteld (bij beschut werk eens per drie jaar). De hoogte is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon (WML).

Vragen voor het dossier:

 • Is de loonwaarde vastgesteld? (ja/nee);
 • zo ja, wanneer?;
 • hoe hoog is de loonwaarde?;
 • wanneer is de volgende meting?

Als er geen loonwaardemeting is vastgesteld:

 • hoe hoog is de voorlopige loonwaarde?;
 • wat is de hoogte van de loonkostensubsidie? (inclusief de werkgeverslasten);
 • is de loonwaardemeting aangevraagd? (ja/nee)

Loondispensatie

UWV heeft voor Wajongers een regeling loondispensatie. Deze is aan te vragen als de loonwaarde ten minste 25% lager is dan het wettelijk minimumloon. U betaalt het loon dat past bij de productiviteit van de werknemer. Loondispensatie is een tijdelijke maatregel en loopt tussen de zes maanden en vijf jaar. Verlenging is in enkele gevallen mogelijk. U moet toestemming van de werknemer hebben om loondispensatie aan te vragen.

Begeleiding op de werkvloer

Goede begeleiding op de werkvloer is essentieel voor een succesvolle plaatsing. Er zijn twee vormen van door UVW vergoede jobcoaching. Die gelden voor personen uit de banendoelgroep die volgens UWV in aanmerking komen voor een jobcoach. Er zijn 2 typen jobcoaches:

 • interne jobcoach:
  de werkgever wijst een van de medewerkers aan als jobcoach. Deze medewerker moet wel een relevante opleidingsachtergrond hebben.
 • externe jobcoach:
  U maakt afspraken met de gemeente of UWV over de inzet van de externe jobcoach. Per instantie zijn er verschillen. Een arbeidsdeskundige beoordeelt of en in welke mate begeleiding door een jobcoachnodig is.

U kunt gebruikmaken van een jobcoach bij: beschut werk, een reguliere baan en bij detachering.

Over de inzet van de jobcoach:

 • de jobcoach wordt per half jaar toegekend, bij een dienstbetrekking van ten minste 12 uur;
 • na elk half jaar wordt beoordeeld of de jobcoach nog nodig is;
 • ook in de proefperiode en in geval van flexibele contracten is een jobcoach toe te kennen;
 • de jobcoach wordt (per werkgever) maximaal twee jaar ingezet. De inzet is te verlengen met maximaal nog een jaar. Daarna wordt van de werkgever verwacht dat deze de begeleiding zelf regelt.

Premiekorting arbeidsgehandicapten

Premiekorting was een mobiliteitsbonus bij ziekte of handicapten was tot 1-1-2018 door de werkgever toe te passen voor de medewerkers met een doelgroepverklaring. Vanaf 1-1-2018 is het Loonkostenvoordeel (LKV) hiervoor in de plaats gekomen. Dit wordt onder voorwaarden omgezet in dit loonkostenvoordeel.

Bedrijfskosten

Werkgevers die iemand met een beperking in dienst nemen kunnen een tegemoetkoming in de bedrijfskosten aanvragen. De tegemoetkoming bedrijfskosten is maatwerk. Neem daarom contact op met uw contactpersoon van het WSP.