Overige regelingen

Deze programma's en regelingen hebben te maken met het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking.

Administratie en subsidies

Jongerenregeling gemeenten

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt met een subsidieregeling gemeenten bij het aannemen van jongeren van 27 jaar of jonger. Deze regeling geldt ook voor jongeren met een arbeidsbeperking.

De medewerker mag niet ouder zijn dan 27 jaar op het moment dat het contract ingaat. Het contract wordt afgesloten voor minimaal 32 uur per week. Het kan gaan om een leerbaan mbo/hbo, een traineeship, een werkervaringsplek. Het subsidiebedrag hangt af van het soort overeenkomst en de lengte van de periode.

Praktijkleren

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden. Dat kan zijn aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren. Deze regeling is ook te gebruiken als leerlingen een arbeidsbeperking hebben.

Het leerbedrijf kan subsidie krijgen voor de periode waarin het begeleiding verzorgt voor een leerling. Dit hoeft geen volledig studiejaar te zijn. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Loonkostensubsidie sociaal werkbedrijf

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) kent de regeling Begeleid Werken. Hierbij treedt een medewerker met een SW-indicatie in dienst bij een reguliere werkgever. De medewerker heeft het voordeel dat hij/zij een salaris ontvangt volgens de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden.

De werkgever ontvangt loonkostensubsidie van het sociale werkbedrijf op basis van een vastgestelde loonwaarde. Ook geldt de no-risk polis van UWV voor deze medewerker. Door zijn WSW-indicatie valt hij automatisch onder de doelgroep Banenafspraak.

Tot 1-1-2018 kon de werkgever gebruik maken van de premiekorting arbeidsgehandicapten doelgroep Banenafspraak. Vanaf 1-1-2018 is hier het loonkostenvoordeel (LKV) in de plaats gekomen. De premiekorting wordt onder voorwaarden omgezet in dit loonkostenvoordeel voor de resterende periode.

SW-bedrijven die onderdeel uitmaken van de Gemeentelijke organisatie kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Cedris is de landelijke branchevereniging van de SW-bedrijven. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio.

Impulsregeling Gemeenten

Gemeenten die aan de slag willen met onderwerpen als loopbaanontwikkeling en mobiliteit, strategische personeelsplanning en medezeggenschap kunnen een financiële prikkel krijgen. Deze onderwerpen kunnen ook in verband staan met beleid gericht op medewerkers met een arbeidsbeperking.

Innovatieve projecten regeling gemeenten

Deze regeling is voor gemeenten die projectmatig aan de slag willen met: nieuwe manieren van werken, het handig inzetten van talenten en expertise, of over samenwerken met inwoners. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt individuele gemeenten. Ook zorgt het voor het delen van de opgedane kennis en ervaring. De projecten kunnen ook samenhangen met het inpassen van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Meeneembare werkvoorzieningen

Voor de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking zijn bepaalde werkplekvoorzieningen nodig. Denk aan een brailleleesregel, orthopedische werkschoenen een tolk of een lift. Het UWV kan de kosten hiervan vergoeden.

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Het werkgeversservicepunt biedt gratis bedrijfsadvies over inclusieve arbeidsorganisaties. UWV bekijkt welke eenvoudige werkzaamheden mensen met een arbeidsbeperking of lage opleiding binnen uw organisatie kunnen doen. Zij helpen werknemers voor deze werkzaamheden te vinden. Ook ondersteunen ze bij het inwerken, trainen en begeleiden van deze nieuwe werknemers. Zo krijgen meer mensen met een arbeidsbeperking een kans op werk.

Arbeidsinclusie organisatie

Het Europees Sociaal Fonds heeft het thema Actieve Inclusie. Hierin biedt het subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn onder meer: mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers en mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen, vreemdelingen en gedetineerden. Op de website vindt u de eerstvolgende openstellingen en voorwaarden.

Sociale innovatie EU

Het programma Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) is een financieringsinstrument op EU-niveau. Het richt zich onder meer op duurzame werkgelegenheid en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Hieronder valt ook het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking.

Grensoverschrijdende samenwerking Nederland-Duitsland

INTERREG VA Deutschland-Nederland is een grensoverschrijdend programma. Het is bedoeld voor zowel Nederlandse als Duitse organisaties en kennisinstellingen. Het richt zich op grensoverschrijdende samenwerking met als doel het stimuleren van de (inter)regionale economie. Daaronder kunnen ook initiatieven vallen die de arbeidsmarkt betreffen. Deze kunnen inspelen op vragen over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

Grensoverschrijdende samenwerking Nederland-Vlaanderen

Op de arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Vlaanderen is de mismatch tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag het grootste knelpunt. Dit uit zich vooral in tekorten aan juist (technisch) geschoold personeel om in bestaande en nieuwe sectoren te werken. 

Het programma is gericht op het beter laten aansluiten van de beroepsbevolking bij de arbeidsvraag aan weerszijden van de grens. 

Dit kan zich ook vertalen in het betrekken van mensen met een arbeidsbeperking.

Mismatch op arbeidsmarkt

KansenvoorWest2 is een regionaal structuurprogramma. Het omvat de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Binnen KansenvoorWest2 hebben Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht ieder een eigen deelprogramma.

Daarin is aandacht voor de mismatch op de arbeidsmarkt. Deze knelpunten vragen om een gerichte aanpak waarbij mensen, organisaties en fondsen hun krachten bundelen. Dit kan zich ook vertalen in het betrekken van mensen met een arbeidsbeperking.

 De regeling werkt met open inschrijving.