Personeelssubsidies

Over landelijke personeelssubsidies zijn online instrumenten beschikbaar. Deze gaan uit van individuele gegevens/kenmerken van een kandidaat/medewerker. Via een zoekmasker komen regelingen in beeld en is de hoogte van een subsidie/korting te berekenen.

Administratie en subsidies

Regelhulp premiekorting

De Regelhulp Premiekortingen/lage-inkomensvoordeel is ontwikkeld door de rijksoverheid. In maximaal zeven stappen weet u of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Ook krijgt u informatie over de hoogte, duur en het toepassen van de premiekortingen of lage-inkomensvoordeel (LIV). Wilt u vervolgens weten hoe hoog de premiekorting of lage-inkomensvoordeel in uw situatie is, dan kunt u de calculator invullen.

U kunt de regelhulp gebruiken voor onder andere de volgende werknemers:

  • Werknemers met een uurloon van tenminste 100 en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon;
  • Werknemers in het doelgroepenregister banenafspraak (bijv. Wajongeren met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie);
  • Werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkering in dienst treden (bijv. Participatiewet en WW);
  • Werknemers met een arbeidshandicap (bijv. werknemers met een WIA-uitkering).

Om de regelhulp goed te kunnen gebruiken, heeft u nodig: de leeftijd, (uitkerings)situatie en het gemiddelde uurloon van de werknemer.

Subsidiecalculator

De subsidiecalculator is een instrument van de WerkgeversServicepunten. De tool brengt helderheid in de wereld van subsidies en regelingen voor werkgevers bij het aannemen van werknemers. De site geeft toegang tot een reeks regelingen en programma’s. Iedere regeling is samengevat. Via de ‘calculator’ is het financiële voordeel te berekenen op basis van de persoon/omstandigheden.

De instroomscanner signaleert subsidies en regelingen bij de instroom van medewerkers, stagiairs en sollicitanten. Door het invoeren van basisgegevens als leeftijd en arbeidsongeschiktheid van de (toekomstige) medewerker komt u in een database. Daar staan de regelingen waar u een beroep op kunt doen.

De database is altijd up-to-date en omvat alle relevante subsidies en regelingen. Naast gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese subsidies bevat de database regelingen van Opleidingsfondsen en branches. Ook biedt de website ondersteuning bij de aanvraag, toekenning en realisatie van de subsidies.

U heeft toegang tot een database die bij instroom van medewerkers veel geld kan opleveren. De database biedt:

  • permanent inzicht in de subsidiemogelijkheden van uw instroom (ook al bij sollicitatie);
  • het resultaat per medewerker en inhoud van de regeling;
  • alle relevante subsidieregelingen die te koppelen zijn aan de ingevoerde gegevens;
  • een digitaal dossier op niveau van organisatie, afdeling en medewerker.