Draagvlak opnemen in een plan van aanpak

Om toe te werken naar een inclusieve organisatie is een plan van aanpak nodig. Het is belangrijk om hierin het scheppen van draagvlak op te nemen.

Groep gelijkgestemde mensen

De volgende onderdelen komen in dit plan aan de orde:

  • waarom doen we dit?
  • wie is betrokken bij het scheppen van draagvlak?
  • welke activiteiten ondernemen we om draagvlak te scheppen?
  • wanneer vinden deze activiteiten plaats?
  • wat is het gewenste resultaat?
  • wat zijn de risico’s en hoe lopen we daarop vooruit?
  • hoe monitoren we de voortgang?

Risico’s in beeld brengen

Hoe beter u risico’s in beeld heeft, hoe beter u hierop kunt vooruitlopen en er gepast op kunt reageren. Het management kan samen met de ‘draagvlakverantwoordelijke’ deze bedreigingen in kaart brengen en er gepaste antwoorden op formuleren. Het negeren van de risico’s kan ervoor zorgen dat het proces (bijna onmerkbaar) wordt gesaboteerd.

De meest voorkomende risico’s gaan over: budget, posities van eigen langdurig verzuimend personeel en geen kansen zien binnen de eigen organisatie. Het hoogste management kan hierop inspelen door:

  • budget op centraal niveau te regelen. Zo drukt het niet op de budgetten van de individuele managers. Het kan ook stimuleringsbudgetten inzetten;
  • af te spreken dat nieuw gevormde banen ook deels voor eigen personeel zijn in te zetten;
  • het bereiken van de doelstellingen op te nemen in de prestatieafspraken met managers.

Rol van de projectleider

De projectleider is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten binnen de gehele organisatie. Daarom is het belangrijk dat de projectleider een duidelijke opdracht en de juiste machtigingen krijgt van het topmanagement om te werken aan het bereiken van de doelstellingen. Ook koppelt de projectleider regelmatig de voortgang terug met het hoogste management.

Doel bereikt

Het scheppen van draagvlak op het hoogste niveau is bereikt als iemand op het hoogste niveau ‘eigenaar’ is van het plan van aanpak. Diegene zorgt dat het plan een terugkerend agendapunt is. Ook legt de eigenaar verantwoording af over de vorderingen aan zijn collega’s op het hoogste niveau.

Meer tips en voorbeelden staan in de volledige ‘module Draagvlak’.