Regelingen voor werkgevers

Als u iemand uit de doelgroep in dienst neemt, kunt u als werkgever gebruikmaken van regelingen die u daarbij ondersteunen.

Participatieproof worden
©Shutterstock.com

Proefplaatsingen

Veel werkgevers kiezen voor een proefplaatsing om te onderzoeken of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. UWV gebruikt de term proefplaatsing; sommige gemeenten spreken over een werkervaringsplek of participatieplaats. Voor beide opties geldt dat werkgevers een aanvraag bij het UWV kunnen doen om iemand, voor een bepaalde periode en met behoud van uitkering, bij hen te kunnen laten werken.
 

Praktijkroute

Sinds 1 januari 2017 kunt u voor uw toekomstig medewerker via de gemeente de Praktijkroute starten. Dit doet u tijdens de hierboven genoemde proefplaatsing als nog niet volledig duidelijk is of hij tot de doelgroep behoort. De gemeente stelt op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemeting vast of de toekomstige medewerker zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen. Is de uitkomst dat de loonwaarde van de toekomstig medewerker minder is dan het WML, dan kan hij zonder een beoordeling banenafspraak door UWV, in het doelgroepregister voor de banenafspraak worden opgenomen.

Loonkostensubsidie (gemeenten) en loondispensatie (UWV)

Werkgevers van een werknemer uit de doelgroep hebben recht op loonkostensubsidie en/of loondispensatie. Werkgevers hoeven alleen dat deel van het loon te betalen dat past bij de productiviteit van de medewerker. Dit is gekoppeld aan de werkzaamheden die de medewerker uitvoert en is afhankelijk van diens loonwaarde. De gemeente of UWV regelen deze jaarlijkse metingen door een onafhankelijk meter.

No-riskpolis

Als een werknemer uit de doelgroep in dienst treedt, is het van belang om afspraken te maken over de no-riskpolis. Met deze polis kan de werkgever een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV als een medewerker ziek wordt.

Begeleiding en jobcoaching

Begeleiding op de werkvloer is essentieel voor het succesvol plaatsen van een werknemer met een beperking. Als werkgevers loonkostensubsidie ontvangen kunnen de medewerkers zelf aanspraak maken op begeleiding op de werkplek. Een veelgebruikte vorm is jobcoaching. De coaches kunnen zowel eigen medewerkers als mensen van buiten de organisatie zijn.

Een interne jobcoach is een hiervoor gecertificeerde werkplekbegeleider. In de meeste gemeenten hebben werkgevers recht op subsidie voor het inzetten van een interne jobcoach.

Voor externe jobcoaches zijn per instantie verschillende regelingen. Werkgevers maken hierover zelf afspraken met de gemeente, het WerkgeversServicepunt en UWV. Een arbeidsdeskundige beoordeelt doorgaans of en hoeveel begeleiding nodig is.

Werkplekaanpassingen

Werkgevers kunnen een vergoeding aanvragen om de werkplek aan te passen, maar werknemers kunnen ook subsidies aanvragen om de werkplek aan te passen. Hulpmiddelen en reisvoorzieningen moet een werknemer in principe zelf aanvragen. De werkgever vraagt werkplekvoorzieningen aan (die de werknemer niet zelf kan meenemen). Het gaat dan om aanpassing van de werkplek, subsidies voor scholing en ontwikkeling en voorzieningen die te maken hebben met een handicap. Dat kan een motorische zijn of een handicap aan het gehoor of het zicht.

Fiscale voorzieningen

Er zijn ook fiscale voorzieningen beschikbaar. Dit zijn onder meer het lage inkomensvoordeel, subsidies voor bedrijfskosten en het loonkostenvoordeel.

Er zijn meerdere subsidiesites, zoals subsidiecalculator.nl en subsidiescanner.nu

Voor meer details over de regelingen bekijk de 'Subsidies en fiscale stimulering'.