Van plan naar praktijk

Werkgevers werken ieder op hun eigen manier toe naar een inclusieve organisatie. Het veranderproces is vaak lang en speelt op verschillende terreinen. Deze module ondersteunt programmaleiders bij het opzetten van een doelmatige tijdelijke organisatie. Die heeft een duidelijke opdracht en mandaat nodig om het plan van aanpak succesvol uit te voeren.

In de module staan voorbeelden van programmaorganisaties die als taak hebben om de banenafspraak te realiseren. Als casus wordt realisatie van de banenafspraak bij de sector Rijk bekeken. Hoe hebben de verschillende ministeries hun programmaorganisatie opgezet en wie is waarvoor verantwoordelijk?

Deze module is bedoeld voor programmaleiders; degenen die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van inclusief management.