Checklist plan van aanpak

Bij het maken van een plan van aanpak om uw organisatie inclusief te maken en te houden kunt u deze checklist aanhouden. Hiermee voorkomt u dat u zaken over het hoofd ziet.

Plannen maken
©Shutterstock.com

1. Opmaak

Geef duidelijk aan:

 • titel/naam programma
 • versie
 • auteur en datum
 • opdrachtgever/in opdracht van
 • code/nummer
 • e-mailadres
 • programma-informatie

Inhoudsopgave:

 • hoofdstukindeling
 • nummering

Begrippenkader

2. Waarom een plan van aanpak

Weergave verkenning

Wie is bij het programma betrokken?

 • afdelingen
 • achtergronden

Mogelijke bouwstenen voor een plan van aanpak voor de invulling van de banenafspraak

Programma’s en pilots: is het een nieuw programma of een vervolg?

3. Programmadefinitie

Waarom dit programma?

 • aanleiding
 • past het in de visie van de organisatie?

Uitdagingen van dit programma                                                       

Programmadoelstellingen:

 • zijn de doelstellingen SMART?
 • zijn de eindproducten van het programma duidelijk gedefinieerd?

Programma-activiteiten:

 • wordt aangegeven wat de precieze programma-activiteiten zijn?
 • zijn deze activiteiten ook gegroepeerd, zoals overleg, communicatie etc.?
 • zijn de activiteiten ook in tijd duidelijk beschreven, programmaplan, kick-off, uitvoering afronding?

Producten:

 • zijn alle producten duidelijk beschreven?
 • valt hier ook het plan van aanpak onder?
 • worden ook evenementen als product aangeduid (zoals kick-off, slot bijeenkomst etc.)?
 • worden ook rapportages etc. benoemd?
 • worden de eindproducten duidelijk genoemd?                    

Afbakening:

 • is het programma duidelijk afgebakend in tijd?
 • is duidelijk wat niet bij het programma hoort?

Effecten:

 • is er een businesscase?
 • is duidelijk wat mogelijke opbrengsten en mogelijke kosten zijn?

Randvoorwaarden:

 • is duidelijk aan welke voorwaarden het programma moet voldoen?
 • relaties met andere programmaonderdelen

4. Programmaorganisatie

 • zijn de werkzaamheden/functies verdeeld binnen de programmagroep?
 • staan er namen bij de functies?
 • zijn namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle programmaleden genoemd?
 • is het programmasecretariaat geregeld?
 • is de beschikbaarheid van de deelnemers genoemd?
 • zijn bevoegdheden vastgelegd?
 • is vastgesteld hoe vaak vergaderd wordt?
 • is de communicatie/overleg geregeld met de opdrachtgever?

5. Kwaliteitseisen

 • is de waarborging van de kwaliteit van de tussenproducten beschreven?
 • is de waarborging van de kwaliteit van het eindproduct beschreven?
 • zijn voldoende controles ingebouwd om de kwaliteit te bewaken?
 • is er sprake van terugkoppelingen met de opdrachtgever?
 • worden gebruikte methoden beschreven?
 • worden gebruikte technieken beschreven?

6. Planning

 • past de planning op de activiteiten?
 • is de planning realistisch met het oog op de resultaten?
 • wordt rekening gehouden met mogelijke vertragingen (zie risicobeheer)?

7. Beheer

 • is er een aan de doelen/producten toegekende begroting?
 • zijn alle kosten en baten opgenomen?
 • zijn eventuele aannames uitgelegd?
 • is de begroting realistisch?
 • is er een risico-onderzoek gedaan?

8. Communicatieplan

 • is er een communicatieplan voor de interne en externe communicatie?
 • worden de verschillende producten genoemd?
 • is het overleg met de opdrachtgever duidelijk?

9. Goedkeuring

Ondertekening door opdrachtgever (bestuurder) en opdrachtnemer (programmamanager) is feitelijk de programmaopdracht.